نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


نظامنامه کیفیت

نظامنامه کیفیت

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

کد مدرک:QMMA02-01/00

فهرست مطالب
فصل اول کلیات و اصلاحات
1-1- یادآوری‌های اصلی
1-2- اصلاحات، چاپ مجدد و توزیع نظامنامه کیفیت
فصل دوم: دامنه کاربرد
2-1- دامنه کاربرد نظام نامه
2-2- بندهای استثنا
فصل سوم: تعاریف
فصل چهارم: تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت
4- سیستم مدیریت کیفیت
4-1- الزامات عمومی
4-2- نیازمندی‌های مستندسازی
5- مسئولیت مدیریت
5-1- تعهد مدیریت
5-2- تمرکز بر روی مشتری
5-3- خط مشی کیفیت
5-4- طرح‌ریزی
5-5- مسئولیت، اختیار و ارتباط
5-6- بازنگری مدیریت
6- مدیریت منابع
6-1- تأمین منابع
6-2- منابع انسانی
6-3- زیر ساخت‌ها
4-6- محیط کاری
7-شکل‌دهی محصول
7-1- برنامه‌ریزی شکل‌دهی محصول
7-2- فرآیندهای مرتبط با مشتری
7-3- طراحی و توسعه
7-4- خرید
7-5- تدارک تولید و خدمات
7-6- کنترل تجهیزات بازرسی، اندازه‌گیری و آزمون
8- اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود
8-1- کلیات
8-2- پایش و اندازه‌گیری
8-3- کنترل محصول نامنطبق
8-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها
8-5- بهبود
فصل پنجم- جدول برنامه ریزی اهداف کیفی
فصل ششم- ضمائم
1- نمودار سازمانی
2- فهرست فرایندهای سیستم
3- شناسنامه فرایندها و تعامل فرایندها

 

 

 

 

 

 

 


فصــل اول: کلیات و اصـلاحـات

1-1- مقدمه
سیستم مدیریت کیفیت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین از ویژگی‌ها و مشخصاتی برخوردار است که باید در فعالیت‌های روزانه کلیه کارکنان رعایت گردد. در این رابطه یادآوری‌ها و توصیه‌های زیر ضروری است:
الف) کلیه کارکنان باید فعالیت‌ها و وظایف خود را در قالب شرح وظایف، روش‌های اجرایی، فرآیندها و دستورالعمل‌های تهیه شده انجام داده و در صورت لزوم اصلاحات مورد نظر خود را بر روی آنها پیشنهاد نمایند.
ب) مدیران واحدها باید اطمینان حاصل نمایند که کلیه مستندات فوق‌الذکر فعالیت‌ها و اقدامات آنها را تشریح نموده‌ است.
ج) نماینده مدیریت، وظیفه نظارت مستمر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت را بعهده داشته و باید اطمینان یابد که روش‌های اجرایی، فرآیندها و دستورالعمل‌های کاری مورد نیاز سازمان موجود می‌باشد. در صورتیکه پاسخ منفی باشد ایشان باید طبق روش‌های اجرایی کنترل مدارک (بند 4-2-3 این نظامنامه) اقدام به تهیه و اجرای آنها بنماید.
د) مدیر کل مسئولیت دارد که اطمینان یابد مستندات سیستم مدیریت کیفیت مناسب بوده و اجرا می‌شود. بعلاوه ایشان باید اطمینان یابد که مستندات تهیه شده، نظرات و خواستهای مدیریت و مشتریان را تأمین می‌نماید.
1-2- اصلاحات و توزیع نظامنامه کیفیت
مسئولیت اصلاح نظامنامه کیفیت به عهده نماینده مدیریت و مسئولیت چاپ مجددو توزیع آن بعهده مسئول سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد و مدیران  هر یک از واحدها که این نظامنامه را در اختیار دارند، در صورت تغییر و یا بازنگری آن، مسئول به روزرسانی نسخه خود هستند. نماینده مدیریت، می‌تواند آخرین شماره بازنگری نظامنامه کیفیت را بر اساس درخواست مشتریان و سایر ذینفعان و یا شرکت‌های گواهی دهنده برای آنها ارسال نماید. بعلاوه کلیه اصلاحات و بازنگری‌های لازم بر روی این سند بر اساس روش اجرایی کنترل مدارک انجام می‌شود. کلیه اصلاحات و بازنگری‌های انجام شده روی این سند، طی فهرست توزیع مستندات به اطلاع دارندگان می‌رسد. ضمناً مسئول سیستم مدیریت کیفیت فهرست کاملی از دارندگان نظام نامه کیفیت و سوابق مربوط به اصلاحات آنرا نگهداری و حفظ می‌نمایند.

یادآوری: تعاریف و اصلاحات بکار برده شده در این نظام نامه کیفیت، عیناً با تعاریف بکار رفته در استاندارد ISO 9000:2005 (تعاریف و اصلاحات) مطابقت دارد. در غیر اینصورت تعاریف مورد نظر در فصل 3 این سند ارائه شده است.

 

 


فصــل دوم: دامنـه کـاربـرد
2-1- دامنه کاربرد نظام نامه
 دامنه کاربرد نظام نامه کیفیت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین بر اساس استاندارد ISO9001:2008  کلیه فعالیتها و خدمات قابل ارائه برای تامین نیازمندیهای گروههای مختلف مشتریان سازمان در حریم استان را شامل می‌گردد. از اینرو در این نظام نامه واحدهای سازمانی که در حیطه سیستم مدیریت کیفیت قرار دارند به شرح زیر معرفی میگردند:
1- حوزه ریاست
2- معاونت گردشگری
3- معاونت میراث فرهنگی
4- معاونت صنایع دستی
5- معاونت طرح وسرمایه گذاری
6- مدیریت امور اداری
7- مدیریت پایگاهها

2-2- بندهای استثناء
سیستم استقرار یافته در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین کلیه الزامات استاندارد    ISO 9001:2008به استثنا بندهای 7-3  و 7-6 را پوشش می دهد که در که در جدول ذیل دلیل عدم کاربرد بیان شده است:
دلیل عدم کاربرد عنوان بند  شماره بند
از آنجا که خدمات ارائه شده بر اساس طرحهای ابلاغ شده ازطرف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور به  اداره کل اعلام میشود لذا این بند کاربرد ندارد . طراحی وتوسعه 7-3
از آنجا که در اداره کل هیچ گونه تجهیزات پایش و اندازه گیری در فرایندها استفاده نمی شود  لذا این بند کاربرد ندارد . کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری 7-6

 

 

 

 

فصــل ســوم :تعــاریـف
کلیه اصطلاحات و تعاریف استفاده شده در این نظامنامه، جهت تدوین سیستم مدیریت کیفیت بر اساس تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO 9000:2005 می‌باشد. ضمناً علاوه بر آن، اصطلاح دیگری در این نظامنامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند که تعریف آن ذیلاً آمده است:
- اداره کل/ سازمان: منظور اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین می‌باشد.
- نظامنامه کیفیت: مدرکی که در آن سیستم مدیریت کیفیت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین تشریح شده است.
- محصول:
1- صدور وتمدید کارت شناسائی صنعتگران و هنرمندان
2- صدور وتمدید جواز تاسیس کارگاههای تولیدی
3- صدور وتمدید پروانه بهره برداری کارگاههای تولیدی
4- برگزاری دوره های اموزشی صنایع دستی
5- انجام پروژه های پژوهشی و مردم شناسی
6- کاوشهای باستان شناسیباستان شناسی
7- شناسائی، مرمت ، حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و باستانی استان
8- تعیین حریم
9- ثبت آثار تاریخی وباستانی
10- کارشناسی اموال فرهنگی
11- تعیین و سیاستگذاری طرحهای مربوطه در استان
12- ارائه تسهیلات به متقایان
13- صدور کارت برای مدیران تاسیسات گردشگری
14- درجه بندی تاسیسات گردشگری
15- صدور مجوزهای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
16- نظارت بر فعالیت دفاتر مسافرتی وگردشگری
17- صدور مجوزهای لازم جهت فعالیت تاسیسات گردشگری
18- نظارت بر نحوه ارائه خدمات فعالیتهای گردشگری


- مشتری: مشتریان اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین در حیطه سیستم مدیریت کیفیت به شرح زیر می باشند:
1- هنرمندان و صنعتگران هنرهای دستی
2- دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
3- هتل ها، متلها و واحدهای اقامتی و پذیرائی و خود پذیرائی و واحدهای رفاهی بین راهی
4- موسسات و اموزشگاههای مرتبط با فعالیت سازمان
5- عموم مردم استان
6- دستگاههای اجرائی استانی وکشوری
7- دستگاههای قانونگذار
8- دانشگاهها

فصل چهارم :تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت
4- سیستم مدیریت کیفیت:
4-1- الزامات عمومی
سیستم مدیریت کیفیت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین ،  عناصر و الزامات مشروحه در این نظامنامه را شامل می‌شود.
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربردهای آنها در سرتاسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها نیز مشخص شده است. (فهرست آن به پیوست می باشد)
روش های اجرایی و دستور العملهای کاری سازمان متکی برکلیه فرآیندهای شناسائی شده درسازمان می باشد و هر یک از روشها و یا دستورالعمل ها فارغ از محدودیتهای وظیفه ای در واحد خاص به تشریح چگونگی انجام فرآیندهای تحقق محصول و یا پشتیبانی می پردازد.علاوه بر این روش‌های مورد نیاز برای اجرا و کنترل اثربخشی این فرآیندها به تفکیک در هر فرآیند مشحص میباشد.
همچنین فرایندهای مشترک از قبیل خرید ، نگهداری وتعمیرات و آموزش ، ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگبرانه ، بازنگری مدیریت و سنجش نظرات مشتریان با کلیه فرایندها تاثیر متقابل دارند.
فعالیتهای مربوط به خدمات عمومی، خرید ملزومات و قطعات و تعمیر و نگهداری سخت افزار های کامپیوتری، آموزش ، مرمت و مستندنگاری ریا، چاپ پروانه ها و ... توسط تامین کنندگان انجام می شود. نظارت بر فعالیتهای فوق الذکر توسط حوزه های مربوطه و بر اساس کلیه الزامات قانونی ، دولتی و مشتری صورت می گیرد. (توضیخات کامل در روش اجرایی خرید و ارزیابی تامین کنندگان آمده است.)
چگونگی تحت کنترل آوری فرآیندهای مختلف تحقق محصول در معاونت صنایع دستی و معاونت گردشگری و معاونت طرح وسرمایه گذاری و معاونت میراث فرهنگی و معاونت توسعه مدیریت   در بخش‌های 7-1 ،7-5 ، 8-2-3 ، 8-2-4 و 5-4-1 این نظامنامه تشریح شده است.
4-2- نیازمندی‌های مستندسازی
4-2-1- کلیات
مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین شامل موارد ذیل می‌باشد:
• خط مشی کیفیت
• جدول اهداف کیفی سازمان
• کلیه روش‌های ا جرایی
• نظامنامه کیفیت سازمان
• کلیه دستورالعمل‌های کاری
• کلیه سوابق کیفی
• کلیه آیین نامه‌ها بخشنامه ها، دستورالعمل های داخلی و خارجی سازمان که بر کارکرد نظام مدیریت کیفیت  موثر است.    
• کلیه جداول ، نمودارها ، ‏نقشه های فنی و فهرست ها که بر کیفیت انجام خدمات موثر است.
• کلیه نرم افزارهای داخلی و خارجی سازمان که برکارکرد نظام مدیریت کیفیت موثر است .
4-2-2- نظامنامه کیفیت
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین نظامنامه کیفیت موجود که جهت ارائه خدمات مندرج در دامنه کاربرد تدوین می گردد موارد زیر را شامل می‌شود:
الف) دامنه سیستم مدیریت کیفیت شامل جزئیات خدمات قابل ارائه و گستره سازمان
ب) روش‌های اجرایی مستند شده
ج) تعامل بین فرآیندهای موجود
4-2-3- کنترل مدارک
در سطح اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین ، برای کنترل تمامی مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت                           ISO 9001:2008  روش اجرایی مدونی تهیه و تدوین شده است.
کنترل کلیه مستندات مربوط به عملکرد و کیفیت کار واحدها از قبیل روش‌های اجرایی، فرآیندها و دستورالعمل‌های کاری، مسئولیت کلیه کارکنان است و همگی باید اطمینان حاصل نمایند که مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهیه، انتشار و تغییر مستندات برای اطمینان از اینکه مستندات صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند تحت نظارت نماینده مدیریت درامورکیفیت انجام می‌شود. کلیه مدارک با استفاده از روش اجرایی کنترل مدارک  مورد کنترل قرار می‌گیرند. که نحوه تهیه، بازنگری، اصلاح، کد‌گذاری، چاپ و نحوه از رده خارج کردن مدارک در این سند مشخص شده است. بعلاوه برای نشان دادن وضعیت بازنگری و تجدید نظر این دسته  از مستندات یک فهرست اصلی(لیست جامع اسناد) یا  (Master List) که در روش اجرایی فوق معرفی شده است ، تهیه می‌گردد تا از این طریق از بکارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ در سطح سازمان احتراز گردد. در ضمن مدارک منسوخ طبق آنچه که در این روش اجرایی آمده است ممهور به مهر قرمز  می‌شود و فوراً از محل‌های استفاده جمع آوری می‌گردند و  مدارک معتبر ممهور به مهر سبز نحوه نگهداری، بایگانی و تعیین تکلیف اینگونه مستندات در روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت آمده است.
از آنجائی که اجرای بخش عمده ای از امور جاری در سازمان منوط به آئین نامه ها، قوانین و بخشنامه های مصوب و صادره از خارج سازمان می باشد، کلیه کارکنان در سطوح مختلف ( معاونین ، مدیران و کارشناسان و مسئولین  حوزه ریاست) موظفند بطور مستمر از به هنگام بودن مستندات سیستم کیفیت در واحد خود اطمینان حاصل کنند.
 در صورتیکه تغییرات قوانین و سایر مدارک برون سازمانی از جمله الحاقیه های مختلف به نوعی باعث تغییر در فرآیندها گردد در حداقل زمان نسبت به تهیه، تغییر یا حذف مستندات خود با توجه به روش اجرایی کنترل مدارک اقدام کنند. در شرایطی که تغییر در قوانین و یا تصویب آئین نامه ها و بخشنامه های جدید نیاز به اصلاح روش ها و مستندات جدید را طلب کند، تهیه کنندگان موظفند بر اساس دستورالعمل تهیه مدارک و کد گذاری مدارک ، مستندات جدید را تهیه کنند تا مراحل تائید و تصویب را سپری کند. مسئولیت نظارت بر فعالیتهای فوق و حصول اطمینان از به هنگام بودن سیستم کیفیت در سطح کلان به عهده نماینده مدیریت درامور کیفیت می باشد.
یادآوری1: کلیه مستندات قبل از صدور (تغییر بازنگری) از نظر کفایت به وسیله مدیران  واحدها مورد بازنگری و تصویب قرار می‌گیرند. صدور اصلاحیه‌ها برای مستندات بعد از تأیید نماینده مدیریت انجام می‌شود.
یادآوری2: نسخ مورد نیاز از مدارک و مستندات در تمام مکان‌های مورد نیاز در دسترس کارکنان است.
یادآوری3: مستندات سازمان به دو صورت دستی و تایپی تهیه شده است.
4-2-4- کنترل سوابق
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین سوابقی نگهدای می‌شوند که صحت و سقم و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می‌نمایند. شناسائی، جمع‌آوری ، ثبت و کد‌گذاری، دستیابی، تشکیل پرونده، بایگانی، نگهداری و تعیین تکلیف این سوابق  در روش اجرایی کنترل سوابق آمده است تمامی سوابق کیفیت باید خوانا بوده و با استفاده از تجهیزاتی که آنها را در برابر اثرات سوء محیطی حفاظت می‌کند نگهداری شود. بعلاوه زمان نگهداری سوابق کیفیت تعیین و در روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت آمده است،
طی این دوره، چنانچه در ضوابط و آئین نامه ها مشخص شده باشد این سوابق برای مشتریان قابل دسترس خواهد بود. سوابق کیفیت مربوط به تامین ‌کنندگان نیز جزئی از این سوابق محسوب می‌شوند.
سوابق کیفیت در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین شامل موارد زیر می گردد:
الف _ کلیه سوابق حاصل از اجرای فرآیندها در هر یک از معاونت ها وادارات ذیربط
ب _ کلیه سوابق حاصل از اجرای فرآیندها در اداره پشتیبانی (در حوزه های تحت پوشش نظام مدیریت کیفیت سازمان) نظیر سوابق درخواستهای خرید ، سوابق آموزشی پرسنل و غیره .
پ _ کلیه سوابق حاصل از اجرای فرآیندها در حوزه ریاست (در حوزه های تحت پوشش نظام مدیریت کیفیت)
ت _ کلیه سوابق حاصل از اجرای فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت در دفتر مدیریت کیفیت (نظیر ممیزی های داخلی، رضایت مشتری، شکایت مشتری، اقدام اصلاحی و غیره).
کنترل کلیه سوابق یاد شده و حصول اطمینان از شناسائی، نگهداری و دسترسی مناسب به آنها از ضرورت نظام مدیریت کیفیت می باشد و نظارت بر آن به عهده نماینده مدیریت سازمان است.

5- مسئولیت مدیریت:
5- 1- تعهد مدیریت
مدیر کل تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و افزایش مستمر اثربخشی این سیستم را از طریق موارد زیر فراهم نموده است:
•         تهیه خط مشی کیفیت، اطلاع رسانی و تعهد به آن ( بند 5-3 نظامنامه)
•     تائید و تصویب مدارک و مستندات کلیدی نظام مدیریت کیفیت از جمله طرحها و اهداف کیفیت و نظارت مستقیم بر برنامه ها و اقدامات عملی برای دستیابی به اهداف و پروژه ها.
•         انجام بازنگری‌های مدیریت و حصول اطمینان در عملکرد اثر بخش نظام مدیریت کیفیت سازمان (بند 5- نظامنامه 6)
•         بازنگری کلیه منابع تخصیص یافته برای حصول اطمینان از تضمین کیفیت خدمات سازمان در قالب مستندات تهیه شده.
توجه به کارکرد نظام مدیریت کیفیت سازمان و تاثیر آن بر واحدها و بخشهای عملیاتی و پشتیبانی از جمله وظایف اصلی مدیر کل است. مدیر کل برای ارزیابی و تحلیل نتایج فرآیندهای جاری در سازمان به عملکرد نظام مدیریت کیفیت متکی است و علاوه بر آنکه خود بر اساس مستندات و اصول جاری نظام مدون عمل می کند، از عناصر وسازو کارهای نظام بطور موثر برای پیشبرد اهداف سازمان و تامین خواسته های طرفهای ذینفع بهره می جوید.
حصول اطمینان از وجود منابع لازم اعم از منابع مالی، فیزیکی، تجهیزات و غیره برای کارکرد مناسب نظام کیفیت از طریق دستورالعملهای مربوط به ارائه  خدمات صورت می پذیرد ، تامین یا بازنگری در منابع در سایر موارد از طریق نماینده مدیریت و جلسات بازنگری مدیریت صورت می پذیرد.
5-2- تمرکز بر روی مشتری
مدیر کل ، معاونین و مدیران وی در انجام فعالیتهای طرح ریزی، سازماندهی و کنترل و نظارت امور اجرائی خود به نیازمندیهای گروههای مختلف مشتریان سازمان توجه دارند و با دریافت بازخورهای لازم از مشتریان در قالب روش اجرائی سنجش نظرات مشتریان فرآیندها و روشهای جاری حوزه ها تحت پوشش خود را بهبود می دهند. مدیر کل همچنین کلیه فعالیتهای بی تاثیر و یا کم تاثیر بر تامین نیازمندیها و کسب رضایت مشتری را  در سازمان شناسائی و در قالب نظام مدیریت کیفیت آنها را بازنگری می نماید.
5-3- خط مشی کیفیت
خط مشی کیفیت سازمان توسط مدیر کل با در نظر گرفتن موارد زیر تعریف شده است:
- برای اهداف سازمان مناسب است.
- در برگیرنده تعهد به تطابق با نیازمندی‌ها و افزایش مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت این سازمان است.
- چارچوبی برای بازنگری اهداف کیفیتی است.
- یک سند آگاهی دهنده برای کلیه کارکنان، مراجعین و سازمانهای ذیربط است.
اطلاع رسانی خط مشی کیفیت سازمان بانصب محل های مناسب در ساختمان سازمان انجام شده است و کلیه معاونین و مدیران و کارشناسان از اصول اساسی و تصریح شده آن اطلاع دارند. همچنین مفاد خط مشی در جلسات هماهنگی توسط مدیر کل برای کارکنان تشریح شده است. خط مشی کیفیت سازمان در صورت لزوم در جلسات بازنگری مدیریت توسط مدیر کل مورد بازنگری قرار می گیرد.
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین در راستای طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد  ISO 9001:2008، خط مشی‌ کیفیت خود را به شرح زیر اعلام میدارد:
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به تبع ادغام سه سازمان میراث فرهنگی کشور، سازمان صنایع دستی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی کشور تشکیل و فعالیت خود را در سال 1385 به عنوان یک سازمان مستقل و زیرمجموعه سازمان مرکزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری آغاز نموده است. این سازمان  " حفظ، احیاء و صیانت از مواریث فرهنگی( ملموس و نا ملموس)، طبیعی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبه های گردشگری(طبیعی و ...) در راستای ارتقاء سهم هر یک در توسعه پایدار" را رسالت خویش می داند و خدمت رسانی به آحاد جامعه را سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده است. این سازمان برای ارتقاء کیفیت خدمات خود و کسب مداوم رضایت گروه مشتریان نسبت به استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد  ISO9001:2008 اقدام نموده است.
در این راستا ضمن حرکت در چارچوب قوانین و اهداف تعریف شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و سیاستهای برنامه های توسعه، اهداف کلان زیر را که چارچوبی جهت تحقق اهداف سند توسعه استان و راهبردهای سازمان و بازنگری اهداف کیفیتی میباشد، به شرح زیر اعلام می دارد:

1- افزایش شناخت، معرفی،  تعمیق ارزشها و حفظ و اشاعه فرهنگ اسلامی و ملی
2- توسعه، ترویج و حمایت از تولید و بازرگانی هنرهای سنتی و صنایع دستی
3- ارتقاء جایگاه گردشگری در عرصه ملی و جهانی
4- توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، آموزشی به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتهای سازمان
5- تلاش در جهت جذب مشارکت های مردمی و تقویت فرهنگ صیانت از مواریث ارزشمند اسلامی ایرانی

لذا در راستای تحقق اهداف فوق تعهد می نمایم در چارچوب قوانین جاری سازمان و الزامات استاندارد ISO9001:2008  حرکت نموده و نظام بهبود مستمر را در تمام امور جاری سازمان رعایت نمایم و اطمینان دارم با توجه به تعهدی که کلیه کارکنان در تحقق این خط مشی دارند اهداف و اصول فوق را درک نموده و مسئولانه به آنها عمل می‌نمایند و در این راستا از حمایت های اینجانب و نماینده مدیریت در امور کیفیت برخوردار می باشند. بدیهی است حسب نیاز و در راستای سازگاری با روند حرکتی سازمان و ذینفعان خط مشی کیفیت بازنگری و به روز خواهد شد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 محمد مهدی رضا پور
مدیر کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین


 کد مدرک:10Q01/00

 کد مدرک:10Q01/00

 کد مدرک:10Q01/00
5-4-  طرح‌ریزی
5-4-1- اهداف کیفیت
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین جهت دستیابی به رضایت مشتریان و انطباق با خط مشی کیفیت اقدام به تعریف اهداف کیفیت شده است. براساس اهداف کلان تعیین شده در خط مشی کیفیت طبق روش اجرائی هدف گذاری و پایش اهداف ، اهداف خرد کیفی تعیین و جهت برنامه ریزی و اجرا به واحد های مرتبط ابلاغ می گردد . این اهداف خرد کیفی قابل اندازه‌گیری بوده و به صورت ماهیانه مورد پایش قرار می گیرد
نظام هدف گذاری کیفی سازمان در سه لایه شکل گرفته است. بالاترین سطح اهداف کلان کیفی مندرج در خط مشی کیفیت می باشد، سطح دوم مربوط به اهداف کلی هر معاونت و اداره بوده و سطح سوم اهداف کیفی فرآیندها است. مجریان و مسئولان فرآیندهای تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت سازمان  موظفند انجام فعالیتها و اجرای فرآیندهای حوزه را با توجه به اهداف کیفی قابل اندازه گیری در هر دوره انجام دهند و پس از هدفگذاری در صورت نیاز برنامه های عملی خود را به دفتر مدیریت کیفیت اعلام دارند. برنامه های عملی در دفتر مدیریت کیفیت تائید و در صورت لزوم برای تامین منابع و تصویب به جلسه بازنگری مدیریت ارجاع می شود. برنامه ها پس از تصویب به واحدهای مربوط برای اجرا ابلاغ می شود.
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین اهداف کیفی قابل اندازه گیری (شاخصها) برای هر یک از فرآیندهای تحقق محصول تعیین، نحوه ارتقاٌ و مسوول آن مشخص شده است. بازنگری اهداف کیفی در هر سه سطح و حصول اطمینان از ارتقاٌ و بهبود در حد مورد انتظار و در زمان تعیین شده در جلسات بازنگری مدیریت (بند 5-6) صورت می گیرد. نقش مدیر کل در جلسات بازنگری مدیریت در تبادل نظام هدفگذاری کیفیت در موراد زیر خلاصه می شود:
الف _ بررسی میزان دستیابی به اهداف و شناسائی و تشویق واحدهای پیشرو
ب _ حذف یا تغییر اهداف غیر واقعی و یا اهدافی که ارتقاء آنها از حوزه های عملکرد سازمان خارج است.
پ _ تعیین اهداف جدید در سطوح فرآیندی شاخصهای اندازه گیری ها ، معاونت و خط مشی کیفیت و پیشنهاد تغییر مدارک مرتبط
ت _ بررسی علل تاخیر یا عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح فرآیندها و معاونت و مدیریت وادارات
در صورتیکه اهداف تعیین شده متناسب با فعالیتهای واحد نباشد و یا به هر دلیل دستیابی به آن در موعد مقرربا تردید همراه باشد ، پیشنهاد/تغییر/تهیه و حذف اهداف طرح و در جلسات مربوطه سازمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
5-4-2- طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت
مدیر کل از طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت در جهت تأمین نیازمندی‌های این استاندارد و تهیه اهداف کیفی اطمینان پیدا نموده است و علاوه بر این در مواقعی که تغییراتی در این سیستم اجرا گردد، یکپارچگی آن حفظ خواهد شد.

5- 5-  مسئولیت، اختیار و ارتباطات
5- 5- 1- مسئولیت و اختیار
مسئولیت‌های و اختیارات درون سازمانی کلیه کارکنان در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین بر اساس نمودار سازمانی مصوب وزارتخانه مربوطه در کتابچه سازمانی تعریف شده است .پستهای جدید به شرح ذیل می باشد:
نماینده مدیریت
تعریف شغل : این شغل تحت نظارت مدیریت ارشد سازمان مسئولیت بر قراری و پیاده سازی سیستم ISO 9001:2008 و ارتباط با طرفهای برون سازمانی را  بر عهده دارد .
شرایط احراز شغل :
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تجربه مورد نیاز برای تصدی شغل
لیسانس مهندسی صنایع / مدیریت / حسابداری 5 سال

شر ح وظایف :
دعوت به مو قع از مسئولین و مدیران جهت شرکت در جلسات طبق دستور مدیر کل .
تنظیم ورودیهای جلسه بازنگری مدیریت .
تنظیم صورتجلسات بازنگری مدیریت و پیگیری در جهت اجرای مصوبات حاصل از جلسات بر گزار شده .
حصول اطمینان از ایجاد  اجرا و حفظ فرایندهای مورد نیاز سیستم ISO 9001:2008
حصول اطمینان از رعایت کلیه الزامات قانونی که توسط کارشناس مربوطه اجراء میگردد.
گزارش دهی به مدیر کل در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هرنوع نیاز به بهبود مستمر .
 ارائه مجوزهای ارفاقی در مورد کلیه خدمات نامنطبق.
حصول اطمینان از افزایش آگاهی از نیازمندیهای مشتریان در سازمان  .
ارتباط با مراجع و طرفهای برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت .
هماهنگی لازم جهت تسری خط مشی در سراسر سازمان.
همکاری و هماهنگی برنامه ممیزی داخلی.
مهارت:
توانائی کافی در زمینه هدایت و رهبری کلیه واحدها و برگزاری جلسات کمیته راهبری
دارا بودن آشنائی کافی به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و حمایت لازم در جهت پیشرفت
مسئول سیستم کیفیت
تعریف شغل : این شغل تحت نظارت مقام مافوق مسئولیت برقراری و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را  بر عهده دارد

شرایط احراز شغل
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تجربه مورد نیاز برای تصدی شغل
لیسانس صنایع/ مدیریت/ کامپیوتر حداقل 5  سال

شرح وظایف :
1. تهیه لیست مرجع مدارک و داده ها و توزیع مدارک بر حسب نیاز هر واحد .
2. تشکیل پر ونده و  بایگانی سوابق ، مستندات .
3. برنامه ریزی ممیزی داخلی و ارائه به واحد های مرتبط جهت آمادگی .
4. انجام ممیزی داخلی و تهیه گزارشها ی ممیزی و ارائه به نماینده مدیریت .
5. برنامه ریزی جهت رفع عدم انطباقهای ممیزی .
6. تهیه و اجرای مستندات واحد مدیریت کیفیت .
7. بررسی درخواستهای تغییر در مدرک و انجام تغییرات در صورت تصویب در کمیته راهبری .
8. پیگیری اثر بخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه .
9. دریافت گزارشات پایش فرایندها از مدیران واحدها و تجزیه و تحلیل داده ها .
10. تهیه طرح های کنترلی در صورت نیاز .
11. انجام اقدامات لازم و موثر در جهت بهبود مستمر سیستم
12. ارتباط با طرفهای ذینفع و جمع آوری نظرات آنها
13. به روز آوری قوانین و مقررات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت
مهارت:
1. آشنائی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و توانائی انجام ممیزی داخلی
2. آشنائی با نرم افزارهای OFFICE


5-5-2-  نماینده مدیریت
نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین کتباً از سوی مدیر کل انتخاب شده‌اند. ایشان برای حصول اطمینان از موارد ذیل دارای اختیارات لازم می‌باشند:
الف) حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
ب) گزارش‌دهی به مدیر کل در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هر نوع نیاز به بهبود مستمر
ج) حصول اطمینان از افزایش آگاهی از نیازمندی‌های گروه های مشتریان و کارکنان سازمان
د) ارتباط با مراجع برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت
نماینده مدیریت در سازمان مسئولیت مستقیم حفظ، اجرا، ارتقاء، بهبود مستمر نظام مدیریت کیفیت را به عهده دارد. در این راستا وی از دانش، آگاهیها ، منابع و اختیارات لازم برخوردار است.
5-5-3- ارتباطات داخلی
روشها و ساز و کارهای مدون و تعریف شده ای در سازمان برای برقراری ارتباط بین واحدهای سازمانی وجود دارد و مدیر کل و معاونین و مدیران وی نظارت مستمر بر روشهای قید شده دارند. مهمترین عناصر مرتبط با ارتباطات داخلی در سازمان، در موراد زیر خلاصه می شود:
 الف _ وجود روشها و دستورالعملهای مستند در کلیه معاونتها، مدیریتها ، ادارات و  حوزه ریاست. روشهای یاد شده علاوه بر نمایش نحوه اجرای امور، ارتباط با سایر واحدها را نیز ارائه میدهد.
ب _ جدول شناسائی فرآیندها ( مندرج در فصل ششم نظامنامه)
پ _ اطلاع رسانی روشها، دستورالعملها، آئین نامه ها، بخشنامه ها، ابلاغیه ها، مصاحبه ها و سایر مدارک برون و درون سازمانی
ت _ آئین نامه های کمیته های داخلی سازمان
ث_ نمودار تشکیلات سازمان ( مندرج در فصل ششم نظامنامه)
ج – تشکیل جلسات داخلی برای ایجاد وحدت رویه و بهبود فرآیندهای هر حوزه کاری
چ –تابلوهای عمومی که درسطح سازمان پیش بینی شده ودستورات و بخش نامه ها ازاین طریق به اطلاع کلیه کارکنان میرسد .
درجهت اثربخشی بیشتر ارتباطات داخلی ، جلسات هماهنگی در سطوح معاونین، مدیران وکارشناسان برگزار میگردد .
5-6-  بازنگری مدیریت
5-6- 1- کلیات
مدیر کل ، سیستم مدیریت کیفیت را در دوره‌های زمانی 6 ماهه با هدف حصول اطمینان از مناسب بودن، کفایت و اثربخشی مستمر آن مورد بازنگری قرار می‌دهد. در این جلسات خط مشی‌کیفیت، اهداف کیفیت و نیازهای تغییراتی در سیستم مدیریت کیفیت مرور می‌گردند. سوابق این بازنگری‌ها طبق بند 4-2-4 نظامنامه نگهداری می‌گردد.
5-6-2- داده‌ها به بازنگری مدیریت
ورودی‌های جلسات بازنگری مدیریت موارد زیر را در بر می‌گیرد:
•      نتایج ممیزی‌های داخلی و خارجی سازمان و بررسی عملکرد واحدهای مختلف در قبال سیستم کیفیت
•      نتایج روشهای رسیدگی به شکایت مشتری و ارزیابی رضایت مشتریان سازمان و بررسی راه کارهای اجرائی
•     عملکرد فرآیندهای مختلف سازمان در حوزه های معاونتها و مدیریت ها و بررسی و طرح مشکلات موجود
•     تدوین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه یا تائید و تصویب آنها
•     پیگیری اقدامات جلسات قبلی بازنگری مدیریت
•    بررسی و تائید تغییراتی که به دلایل مختلف در سیستم مدیریت کیفیت ضروری به نظر می رسد از جمله تغییرات، حذف و معرفی قوانین و آئین نامه های برون سازمانی
     .    توصیه هایی جهت بهبود
5-6-3- نتایج بازنگری
خروجی‌های حاصل از جلسات بازنگری مدیریت نشان دهنده روند بهبود در اهداف کیفیت بوده و موارد زیر را در بر می‌گیرد:
- اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن
- بهبود محصول در ارتباط با نیازمندی‌های مشتری
- منابع مورد نیاز برای حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت
       تمامی سوابق بازنگری‌های مدیریت ثبت و نگهداری شده و بعنوان ورودی‌های بازنگری‌های بعدی بکار می‌رود.

6- مدیریت منابع:
6-1- تأمین منابع
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین کلیه منابع ضروری جهت اجرای استراتژی‌ها و اهداف سازمانی برای دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن را تعریف و این منابع در دسترس می‌باشد.
این منابع شامل کارکنان مجرب، آموزش دیده و واجد شرایط، تجهیزات مناسب، فضای کاری مناسب، تأمین کنندگان مناسب، اطلاعات مورد نیاز و منابع مالی است. منابع فوق‌الذکر جهت تأمین رضایت مشتری بکارگرفته می‌شوند.
6-2- منابع انسانی
6-2-1-کلیات
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین به منظور انجام اهداف مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت، کارکنانی که کارهای مؤثر بر الزامات محصول را انجام می‌دهند بر مبنای صلاحیت و شرایط احراز مشاغل (از نظر تحصیلات ، آموزش ، مهارت ها و تجربه) با توجه شرح مسوولیت ها و اختیارات تعیین شده و منابعی که جهت هر شغل بکار گرفته می شوند می بایست حایز این شرایط باشند .به همین منظور کتابچه شرایط احراز کارکنان و شرح مسئولیت واختیارات تدوین شده و تحت کنترل می باشد.
 علاوه بر این کارکنان آموزش‌های مختلفی را جهت ارتقاء وضعیت آگاهی در طول دوران خدمتشان می‌بینند.
6-2-2- صلاحیت، آگاهی و آموزش
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین مسئول آموزش مطابق با روش اجرایی آموزش نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی نموده و بر حسب سطح آگاهی، نوع فعالیت و میزان تأثیر آن بر کیفیت، برنامه‌های آموزشی را برای کارکنان تدارک دیده است. تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان و انجام نیازسنجی آموزشی آنها بر اساس مجلد شرح مشاغل تهیه شده ، صورت می گیرد که در آن با کمک روشها و فرمهای مختلف نیاز آموزشی مشاغل مختلف شناسائی شده و عناوین و برنامه دوره های آموزشی مشخص می گردد.
سوابق آموزشی کارکنان طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت  درواحد آموزش نگهداری می‌شود.
6-3- زیرساخت‌ها
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای تدارک و ارائه خدمات منطبق با نیازهای مشتریان تعیین و فراهم شده است، این امکانات شامل موارد زیر می‌شود:
الف) فضای کاری و امکانات لازم  از جمله ساختمان مرکزی  ،کلاس آموزش و امکانات رفاهی در سازمان مهیا می باشد.
ب) انواع تجهیزات سخت‌افزاری شامل تجهیزات کامپیوتر، شبکه ، چاپگر ، اسکنر ، ویدئو پروژکتور ، خطوط تلفن که به مقدار مورد نیاز در سازمان مهیاست.
پ) تجهیزات نرم افزاری که در حد مورد نیاز برای سیستم ها نصب شده است و در موارد ضروری توسط واحد خدمات انفورماتیک توسعه می یابد. نگهداری و به روز رسانی تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری طبق دستورالعمل  سرویس و نگهداری رایانه صورت می گیرد.
ت) خدمات پشتیبانی از جمله وسائط نقلیه، ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی
6-4-  محیط کاری
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین تلاش بر این است که عوامل فیزیکی و انسانی محیط کار مورد توجه قرار گیرد. از آنجائیکه  این عوامل در انگیزش و رضایت کارکنان و افزایش توان بالقوه اجرایی پرسنل و افزایش توان بالقوه اجرایی سازمان تاثیر دارد مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.این عوامل موارد زیر را در بر می گیرد:
• تنظیم عوامل فیزیکی شامل گرما، سرما و نور سر و صدا و تنظیمات هوا سازها در ساختمان اداره کل
• تامین ایمنی و شرایط کاری مناسب در انجام ماموریت های برون سازمانی(داخلی و خارجی)
7- شکل‌دهی محصول:
7- 1-  طرحریزی شکل‌دهی محصول
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین کلیه فرآیندهای مورد نیاز برای تدارک و ارائه خدمات در سیستم مدیریت کیفیت طرح ریزی شده و به اجرا گذاشته شده است که این در قالب روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری مشهود است. کلیه فرآیندهای یادشده در سازمان مستند شده و مراحل مختلف تحقق محصول در آنها مشخص شده و مسئولین هر مرحله تعیین شده اند. فهرست اصلی فرایندهای تحقق محصول سازمان در فصل ششم نظامنامه معرفی شده است. ارتباط بین فرآیندهای مختلف سیستم مدیریت کیفیت سازمان نیز در فرمت شناسنامه فرآیندها مندرج در فصل ششم نظامنامه ارائه شده است.
تحقق محصولات و خدمات مختلف سازمان در معاونت ها ومدیریتها وادارات وحوزه ریاست بر اساس مستندات فرآیند مربوط (روشهای اجرائی، شناسنامه فرایندها، دستورالعمل ها، جداول کنترل خدمات نامنطبق) از یکسو و با در نظر گیری اهداف کیفیت در سه سطح فرآیندهای معاونت و خط مشی کیفیت از سوی دیگر حاصل می شود. هر یک از فرآیندهای تحقق محصول و خدمات در سازمان از مراحل مختلفی تشکیل شده است که معرف چگونگی شکل دهی یک محصول یا خدمت خاص در معاونتها یا مدیریت ‌ها است و در آن مراحل تحقق محصول، مسئول اجرا در هر مرحله، مدارک و مستندات مورد استفاده در هر مرحله برای ایجاد هر محصول یا خدمت مشخص است. همچنین کلیه منابع انسانی، سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات لازم برای تحقق محصول مورد نظر مشخص شده است. مسئولین کلیه فرآیندهای تحقق محصول موظف هستند اجرای فرآیندهای جاری خود را منطبق بر روش های اجرائی یا دستورالعملهای محصول/خدمات سازمان انجام دهند .
کلیه مدارک و مستندات مرجع مورد نیاز برای اجرای فرآیندهای تحقق محصول و انجام تصدیق و بازنگری طرح ریزی فرآیند تعریف و مدون شده اند. کلیه مراحل اجرای فرآیند، معیارها و مسئول تصدیق در مراحل مختلف، مدارک و مستندات اجرای فرآیند و همچنین نوع سوابق حاصل از اجرای فرآیند در فهرست اصلی مدارک درون سازمانی قید شده است.
جداول کنترل خدمات نامنطبق در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین معرف نحوه و مراحل کنترل و نظارت یک محصول یا خدمت خاص در معاونتها یا مدیریت ‌ها است و در آن  معیارهای تصدیق در هر مرحله، مسئول تصدیق در مرحله، موارد عدم تطابق و مسئول تعیین تکلیف و نوع تعیین تکلیف مشخص است. مسئولین کلیه فرآیندهای تحقق محصول موظف هستند اجرای فرآیندهای جاری خود را منطبق بر معیار های تصدیق محصول/خدمات سازمان انجام دهند .
7-2- فرآیندهای مرتبط با مشتری
7-2-1- تعیین نیازمندی‌های مرتبط با محصول
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین هدف نهایی رضایت مشتری است، لذا سازمان خود را موظف می‌داند  تا نسبت به کلیه نیازمندی‌های  مشتری حساس و آنها را تأمین نماید این نیازمندی‌ها موارد زیر را در بر می‌گیرد:
الف) کلیه نیازمندی‌هایی که از طرف مشتری (به ویژه واحد های تولیدی، صنعتی ، معادن) مستقیماً  اعلام می‌شود.
ب) کلیه الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول/ خدمات سازمان از جمله قوانین وزارتخانه ، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها که بخش عمده و مهم الزامات خدمات سازمان را تشکیل میدهد.
پ ) هر گونه الزامات اضافی تعیین شده از سوی سازمان که برای ارائه خدمات مطلوبتر رعایت میگردد. (مانند آیین نامه ها و ضوابط ساختمانی و انشعابات)
 7-2-2- بازنگری نیازمندی‌های مرتبط با محصول
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین ، پیش از پذیرش یک درخواست یا خواسته مشتری یا انجام یک پروژه , مفاد آن جهت اطمینان از امکان پذیربودن و برآورده نمودن نیازمندی های مربوط به خدمات مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد این بازنگری ها در موارد زیر صورت میگیرد :
الف – بررسی اطلاعات دریافتی از گروه مشتریان سپس مدون نمودن نیازمندی های ارائه خدمات مرتبط .
ب  - انطباق درخواست با الزامات و دستورالعمل ها و حل و فصل نمودن تفاوت هایی که موجود است .
ج  -  بررسی امکانات فنی واجرایی سازمان و تعیین شرایط انجام درخواست مشتری ( بررسی توانایی برآورده سازی نیازمندی های تعریف شده در قالب پروژه های عمرانی از طریق بررسی و برآورد هرینه و امکانات) .
د  -  بررسی تعهدات کیفی سازمان در درخواست و یا پیشنهاد و یا قرارداد .
هـ - تائید مدیر کل و پاراف و ارجاع به قسمت مربوطه
   بخش عمده ای از معیارهای تصدیق مندرج در جداول کنترل خدمات نامنطبق سازمان بر گرفته از الزامات محصول و خدمات است که این الزامات در جلسات بازنگری مدیریت مورد بازنگری قرار می گیرد.در جلسات بازنگری مدیریت تاثیر الزامات قانونی از یکسو و الزامات طرح شده توسط مشتریان (به ویژه واحد های صنعتی) و تاثیرآنها در فرآیندهای سازمان و ارتباط با واحد های صنعتی در قالب دستورالعملهای کاری مورد بازنگری قرار می گیرد.
7-2-3- ارتباط با مشتری
جهت ارتباطات مؤثر با مشتری اقدامات زیر صورت گرفته است:
الف) ارتباط با مدیر کل از طریق ملاقات حضوری و صندوق پیشنهادات.
ب) در مورد شکایات نیز پس از دریافت شکایت از طریق صندوق شکایات ، فرم ثبت و پیگیری شکایات ، روابط عمومی ، دفتر ریاست و یا سایت اینترنتی  بررسی توسط نماینده مدیریت انجام و پس از ثبت در فرم ثیت و پیگیری شکایات به واحدهای ذیربط جهت پیگیری ارسال می گردد تا اقدامات لازم از طریق واحدهای ذیربط  صورت گیرد .

7-3- طراحی و توسعه
از آنجـــائیــکه کــه در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین هیچگــونه خدمتی طراحی نمی گردد و کلیه خدمات قابل ارائه در قالب مقررات، شرایط و آیین‌نامه‌های مرتبط با طرفهای ذینفع و پیمانکاران طراح انجام می گیرد ، لذا  این عنصر استاندارد ISO 9001:2008 در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین کاربرد ندارد و فقط برای حفظ سیستم شماره‌گذاری به آ‌ن اشاره شده است.

7-4- خرید
7-4-1- فرآیند خرید
از آنجایی که فرآیندهای اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین بطور عمده از نوع خدماتی می‌باشند ، سهم کمتری از خرید خدمات و اقلام بطور مستقیم با محصول و مشتریان سازمان در ارتباط هستند . بطور کلی نحوه تاثیر خرید اقلام و خدمات در سازمان را برمحصول و مشتری می‌توان به دوگروه زیر تقسیم کرد :
1-     خرید اقلام و خدماتی که تاثیر بسیار کمی بر محصولات و خدمات سازمان دارند (نظیر ملزومات مصرفی سازمان)
2-   خرید اقلام و خدماتی که بطور غیر مستقیم دارای تاثیر برمحصولات و خدمات هستند از این گروه می‌توان به خرید خدمات آموزش و..... اشاره کرد .
به منظور براورده سازی الزامات استاندارد در مورد خریدهایی که در گروه دوم جای می‌گیرند روش اجرایی خرید کالا دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده‌است که درآن ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان لحاظ شده است . مستندات یادشده بطور مشترک توسط معاون پشتیبانی و صاحبان فرآیندهایی که دارای خرید خدمات در مراحل مختلف هستند به مورد اجرا گذاشته می‌شود .
7-4-2- اطلاعات خرید
مشخصات (اطلاعات) تمامی کالاها و خدماتی که خریداری می گردند ، مطابق با نیازمندیهای تعریف شده تعیین میشود و به روشنی در مدارک خرید ثبت می گردد.
این مدارک قبل از صدور برای استفاده ، از نظر کفایت در برآوردن نیازمندیهای تعیین شده کنترل می شوند.
مدارک خرید شامل قراردادهای طراحی شده و مقررات سازمان برای خرید خدمات و فرم درخواست خرید جنس برای خرید کالا می باشند.
اطلاعات خرید که در مدارک خرید ثبت می شوند می توانند شامل موارد ذیل باشند:
- الزامات مربوط به واجد شرایط بودن کارکنان و فرایندها و تجهیزات
- عنوان یا مشخصات فنی 
7-4-3- تصدیق محصول خریداری شده
به منظور تصدیق کالا و بخصوص خدمات خریداری شده ، بازرسی های لازم توسط واحد های ذیربط سازمان انجام می گیرد. این بازرسی ها براساس پارامترهای بازرسی و نظارتی تعریف شده انجام می شوند. همچنین جهت تصدیق انجام مراحل هر پروژه که توسط پیمانکاران انجام می گیرد از  مبلغ هر قرارداد 10 درصد به عنوان حسن انجام کار در حساب سازمان مانده و پس از تایید ناظر مربوطه طبق قرار داد پرداخت می گردد.

7ـ5 ـ تدارک تولید وخدمات‌
7ـ5ـ1ـ کنترل‌ تدارک‌ تولید و خدمات‌
برنامه‌ریزی برای اجرای فرآیندهای اصلی در سازمان براساس قوانین و مقررات و مصوبه‌های ابلاغی و همچنین دستورالعمل‌های مدون سیستم مدیریت کیفیت تحت شرایط کنترل شده‌ای بشرح زیر اجرا می‌شوند:
الف- اطلاعات ، قوانین ، مقررات و مستندات مورد نیاز برای اجرای هریک از فرآیندها در دسترس کارشناسان و مسوولین واحدها قرار دارد. ضمن اینکه کارشناسان سازمان بدلیل اینکه سالهاست با این قوانین کار می‌کنند بطور کامل با این قوانین آشنا هستند.
ب- برای هریک از فرآیندهای سازمان به تناسب ، روشهای اجرایی و دستورالعمل‌های مدونی تهیه شده و در دسترس کارکنان قرار دارد.
ج- تجهیزات مورد نیاز برحسب لزوم فراهم شده‌اند و در شرایطی که نیاز به تجهیزات جدیدی باشد براساس روشهای مدون و همچنین اعتبارات قانونی ، تهیه خواهند شد.
د- در مراحل اجرای فرآیند با توجه به حساسیت موضوعات ، شاخصها و معیارهایی برای پایش و مراقبت از فرآیندها براساس قوانین و مقررات و مستندات سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته شده و براین اساس فرآیندها پایش می‌شوند.
هـ- در هریک از واحدها تایید نهایی اجرای یک فرآیند بعهده بالاترین مقام مسوول واحد خواهد بود و در نتیجه با توجه به مسئولیت و حساسیت موضوعات در سطح سازمان با دقت نظر این کنترل‌ها اعمال می‌شوند.
7ـ5ـ2ـ صحه‌گذاری‌ فرآیندهای‌ تدارک‌ تولید و خدمات‌
در مواردی که نتوان خروجی فرآیند را از طریق بازرسی و نظارت تصدیق نمود (فرآیندهای ویژه) با اعمال کنترل های ویژه و تحت شرایط کنترل شده ای ، عملیات ارایه خدمات انجام گیرد تا اثبات شود که سازمان توانایی لازم را برای دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده دارد . این شرایط کنترل شده (صحه گذاری) در این فرآیندها عبارتند از :
الف- برای بازنگری و تصویب فرآیندها، معیارهای مشخصی در قالب چک لیستهای عملیاتی تعریف شده است .
ب- برای چنین کارهایی از افراد با صلاحیت و با دانش کافی ، با تجربه و ماهر استفاده می‌شود.
ج- هریک از مراحل این فرآیندها براساس ضوابط، قوانین، مقررات و یا دستورالعمل‌های مشخص اجرا می‌شود .
د- سوابق اجرایی و کنترلی در دسترس می‌باشند.
هـ- در صورت نیاز به بررسی فرآیند انجام شده، صحه‌گذاری مجدداً انجام می‌گیرد.
باتوجه به ساختار اداره کل که نوع فرآیندهای اجرایی آن جنبه کارشناسی و نظارتی دارد، اکثر فعالیتها نظارتی و کارشناسی از این دسته فرآیند ها می باشند لذا بایستی براساس شرایط فوق صحه گذاری گردند از این فرایندها می توان به فرایندهای مرمت آثار باستانی نظارت بر حوزه ها ی گردشگری و... اشاره کرد . 
7-5-3- شناسایی و ردیابی خدمات
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین در مراحل مختلف ارائه خدمات ، شناسایی و ردیابی‌های لازم طبق سوابق مربوطه صورت می‌پذیرد. نماد مشخص جهت شناسایی و ردیابی در صدور انواع گواهی هاومجوزهاو پروانه وسایر خدمات از طریق سیستم شماره گذاری در واحد دبیرخانه است.
شناسایی اتاقها و واحدها جهت شناسائی و ردیابی مراحل تحقق خدمات بوسیله تابلویی که در داخل سازمان پیش‌بینی شده ، میسر می‌شود .

7-5-4- اموال مشتری
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین اموال مشتری مدارک مرتبط با موضوعات فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و میراث تاریخی می باشد که جهت پیگیری موضوعات به این سازمان تحویل داده می شوند. لذا جهت کنترل و نگهداری این اسناد، در هر موضوع متناسب با الزاماتی که در ضوابط اجرایی آن مشخص شده ابتدا اسناد تحویلی کنترل می‌شوند و در صورتیکه مطابقت نداشته باشند پیگیری می‌شوند تا ضمن رفع عدم انطباق مستندات تکمیل شوند. در حین اجرا نیز به شکل مشخص بایگانی و نگهداری می‌شوند، به طوریکه در انتها به راحتی بتوان به آنها دست یافت و اقدامات لازم را بعمل آورد.
هرگاه این مدارک مفقود شده ، آسیب ببیند یا به هر صورت برای استفاده نامناسب تشخیص داده شود، این امر به اطلاع مشتری رسیده و سوابق آن نگهداری می گردد. 
7-5-5- نگهداری محصول
باتوجه به فرآیندهای سازمان ، نگهداری و محافظت از محصول شامل موارد ذیل می گردد:
1. نگهداری اسناد و مدارک که بخشی از خدمات سازمان محسوب می شود، لذا جهت بایگانی آنها روالهای مشخصی در نظر گرفته شده و همچنین براساس روش اجرایی کنترل سوابق کلیه سوابق با شرایط مشخصی تحت کنترل قرار می‌گیرند. ضمن اینکه کلیه اسناد و مدارک می‌بایست مطابق با روشهای مدون کنترل شده و سپس در اختیار واحدهای برون‌سازمانی قرار گیرد.
7-6- کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین جهت ارائه خدمات ، در مراحل مختلف کاری و کنترلی خود هیچگونه تجهیزات پایش و اندازه‌گیری استفاده نمی شود. لذا این بند استاندارد کاربرد ندارد و فقط جهت حفظ شماره گذاری آمده است.

8ـ اندازه‌گیری‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ و بهبود
8ـ1ـ کلیات‌
بهبود فرآیندها در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین از اهمیت بسیاری برخوردار است و کلیه کارکنان و مسئولین فرآیندها موظفند با بهره گیری از سازوکارهای طراحی شده در سیستم مدیریت کیفیت از بهبود سیستماتیک فرآیندهای خود اطمینان حاصل کنند. بهبود فرآیندها در سازمان از طریق زیر حاصل می شود:
الف‌)اندازه گیری اهداف کیفی فرآیند و شاخصهای پایش و اثر بخشی فرآیند همچنین اندازه گیری فرآیندهای تحقق محصول و فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و تهیه برنامه های عملی (بند 5-4)
ب) طرح ریزی بهبود فرآیندهای تحقق محصول فرآیندهای پشتیبانی و فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت  و توجه به اهداف تعیین شده برای حسن اجرا (بند 5-4 و 7-1- نظامنامه)
پ) بهبود مستمر فرآیندهای پشتیبانی در محدوده سیستم مدیریت کیفیت، فرآیندهای تحقق محصول و فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت
8ـ2ـ پایش‌ و اندازه‌گیری‌
8ـ2ـ1ـ رضایت‌ مشتری‌
رضایت‌ گروههای مشتریان خارجی‌ بعنوان‌ یکی‌ از کانونهای‌ توجه‌ سازمان است و طبق ‌روش اجرائی  ارزیابی‌  رضایت‌ مشتریان‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.روش‌ جمع‌آوری‌ و استفاده‌ از اطلاعات‌ مرتبط با رضایت‌ مشتریان‌ در این‌  روش ‌بطور مشروح قید شده‌ است. با توجه به طیف وسیع مشتریان سازمان  و ماهیت متفاوت خدمات هر یک از معاونتها و مدیریت ها ، طراحی فرم و پرشسنامه دقیق یا بازنگری آن در موعد زمانی تعیین شده ضروری است . طبق روش ارزیابی رضایت مشتریان نتایج ارزیابی پس از تحلیل برای تعیین اقدام اصلاحی ( بر اساس روش اجرائی اقدام اصلاحی/پیشگیرانه) ،  هدفگذاری، بازنگری مدیریت و بازنگری الزامات محصول مورد استفاده قرار می گیرد (بندهای 5-4، 5-6- و 7-1  نظامنامه)
8ـ2ـ2ـ ممیزی‌ داخلی‌
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین ، ممیزی‌های‌ داخلی‌ کیفیت‌ برای‌ تعیین‌ صحت‌ و سقم‌ این‌ موضوع‌ که‌ فعالیتهای‌ کیفی‌ باترتیبات‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ مطابقت‌ دارند یا نه‌ و همینطور برای‌ تعیین‌ اثر بخشی‌ سیستم‌ کیفیت‌ انجام‌ میشود.این‌ ممیزی‌ها براساس‌ برنامه‌های‌ از پیش‌ تنظیم‌ شده‌ انجام‌ و نتایج‌ و اقدامات‌ اصلاحی‌ حاصل‌ از آن‌ به‌ اطلاع‌نماینده‌ مدیریت‌ و مدیر کل میرسد. برای‌ تعیین‌ اتمام‌ اقدامات‌ اصلاحی‌، در دوره‌هایی‌ مشخص‌، نماینده مدیریت موظف به پیگیری میباشد .نماینده‌ مدیریت‌، یک‌ پرونده‌ از ممیزی‌های‌ انجام‌ شده‌ قبلی‌ را همراه‌ با نتایج‌ اصلاح و اقدامات‌اصلاحی‌ مربوطه‌ نگهداری‌ می‌نماید. ممیزیهای‌ داخلی‌ بوسیله‌ کارکنانی‌ مستقل‌ از آنهایی‌ که‌ مسئولیت ‌مستقیمی‌ در فعالیت‌ مورد ممیزی‌ را بعهده‌ دارند انجام‌ میگیرد. نتایج‌ این‌ ممیزی‌ها به‌ اطلاع‌ رؤسای ‌واحدهای‌ ممیزی‌ شونده‌ میرسد. ایشان‌ موظفند به‌ موقع‌، اقدامات‌ اصلاحی‌ درخواست‌ شده‌ را برای‌ رفع‌ عدم‌تطابق‌های‌ مشاهده‌ شده‌ اعمال‌ نمایند. سوابق‌ ممیزی‌ها طبق‌ روش‌ اجرایی‌ کنترل‌ سوابق‌ کیفیت‌  ثبت‌ و نگهداری‌ میگردد. ضمناً نتایج‌ ممیزی‌های‌ داخلی‌ یکی‌ از ورودی‌های‌ اصلی‌ ‌بازنگری‌ مدیریت‌ است‌. ممیزی‌های‌ داخلی‌ براساس‌ روش‌ اجرایی‌ ممیزی‌ داخلی‌   انجام‌ می‌شود. بعلاوه‌ گروه‌ ممیزان‌داخلی‌ نیز براساس‌ حکم‌ ریاست‌ انتخاب‌ و مشغول‌ بکار می‌شوند.
8ـ2ـ3ـ پایش‌ و اندازه‌گیری‌ فرآیندها
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین کلیه معیارهای اندازه‌گیری فرآیند در ابعادی نظیر سرعت ، زمان انجام فرآیند ، هزینه‌ها ، منابع انجام فرآیند ، کیفیت و مرغوبیت منابع و ورودیهای فرآیند و غیره تدوین و مشخص شده‌است . معیارهای اندازه‌گیری هر فرآیند توسط مسوولین فرآیند تعیین می‌شود و در مواردی از اهداف کیفی آن فرآیند کمک گرفته می‌شود . علاوه برمعیارهای اندازه‌گیری درج شده در جدول پایش فرآیند ، مسوولین و مجریان فرآیندهای سازمان درهریک از معاونتها و مدیریتها می‌توانند شاخصها و معیارهای مجزا تدوین کنند و از آن برای تهیه گزارشهای تحلیلی خود (نظیر عملکرد و قابلیت فرآیندها) در دوره‌های زمانی تدوین شده استفاده کنند. لذا هروقت‌ نتایج‌مورد نظر حاصل‌ نشده‌ باشد، اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ مطابق‌ روش‌ اجرایی‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ پیشگیرانه صورت‌ می‌گیرد.
چگونگی تحلیل‌داده‌های حاصل از اندازه گیری معیارهای پایش فرآیند و نحوه تهیه گزارشهای تحلیلی در بند 4-8 این نظامنامه قید شده است . کلیه سوابق اندازه‌گیری معیارها و پایش آنها طبق روش اجرایی کنترل سوابق صورت می‌گیرد .
8ـ2ـ4ـ پایش‌ و اندازه‌گیری‌ محصول‌
در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین مراحل مختلف تحقق محصول در فرآیندهای مختلف شناسائی و تحت کنترل قرار گرفته است. نحوه کنترل این خدمات در طرح های کنترل خدمات نامنطبق تدوین شده است .کلیه فرآیندهای جاری در سازمان که تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت قرار میگیرند در مراحل مناسبی از اجرای فرآیند متوقف و نسبت به کنترل محصولات و خدمات میانی آنها با بهره گیری از معیارهای تصدیق اقدام می‌شود. لذا در هر مرحله از اجرای فرایندها خروجی فرایند از کانال کارشناسان ، مدیران و یا معاونین  بر اساس قوانین و مقررات و مستندات سیستم مدیریت کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید قابل اجرا ویا ادامه روند خود می باشد. کلیه مسئولین تصدیق ، موظفند در صورت مشاهده عدم انطباق مستندات لازم را برای بهبود فرآیند بر اساس روشهای اجرائی اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه و یا روش اجرائی کنترل محصولات/خدمات نامنطبق انجام دهند.
 8ـ3ـ کنترل‌ محصول‌ نامنطبق‌
جهت تعیین  تکلیف عدم انطباقهایی که در طی مراحل مختلف بازرسی و پایش ارائه خدمات کشف می گردد ، مسئولین مربوطه (طیق اختیارات تفویض شده ) پس از ارزیابی عدم تطابق اقدام به جداسازی و تعیین تکلیف آن طبق طرحهای کنترل خدمات نامنطبق می نمایند.
  در چنین‌شرایطی‌ باید بررسیهای‌ کامل‌ روی‌ علل‌ بروز عدم‌ تطابق‌ مشاهده‌ شده‌ انجام‌ شود. در سازمان کنترل‌ مواردعدم‌ تطابق‌، کنترل‌ روی‌ خدمات‌ ‌ نامنطبق‌ را شامل‌ میشود که‌ خود شناسایی‌، مستندسازی‌،ارزیابی‌، جداسازی (در صورت‌ امکان) و تعیین‌ تکلیف‌ خدمات‌ نامنطبق‌ را دربرمی‌گیرد . کلیه‌ این‌ فعالیتها مطابق‌ با روش‌ اجرایی‌ کنترل‌ خدمات‌ نامنطبق‌ بر اساس مندرجات و اختیارات تفویض شده در روشهای اجرائی مرتبط ، تعریف‌ و مدون‌ شده است .
 چنانچه‌ خدمات‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ تامین کنندگان‌ نیز‌ نامنطبق‌ باشد طبق‌ روش‌اجرایی‌ کنترل‌ خدمات‌  نامنطبق‌ با آن‌ برخورد می‌گردد. جهت‌ تعیین‌ و رفع‌ عدم‌ تطابق‌های‌ مشاهده‌ شده‌ مجددا نسبت‌ به‌ کنترل‌ آنها اقدام‌ میشود.  مسئولیت‌ تعیین‌ تکلیف‌ و بازنگری‌ محصول‌ نامنطبق‌ در روش‌ اجرایی‌ فوق‌ تعریف‌ شده‌ است‌. محصول‌نامنطبق‌ ممکن‌ است‌ :
الف‌(  دوباره‌ کاری‌ و پیش از توزیع یا ارایه خدمت اصلاح‌ می شود
ب‌ ) با اجازه‌ ارفاقی‌ پذیرفته‌  و برای مشتری ارائه یا ارسال شود
ح) پذیرفته نشده و توزیع نمی شود.
8ـ4ـ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها
گزارشات مربوط به تحلیل‌داده‌ها در دوره‌های زمانی مشخص تهیه و پس از کنترل دفتر مدیریت کیفیت در جلسات بازنگری مدیریت طرح می‌شود . فرمت و چارچوب تهیه گزارشهای تحلیلی برحسب نوع داده متفاوت است و تعیین چارچوب یکسان برای معاونتها و مدیریتها به عهده دفتر مدیریت کیفیت می‌باشد . لازم به ذکر است در تهیه گزارشات تحلیلی مربوط به پایش فرآیندها ، معیارهای اندازه‌گیری فرآیند می‌تواند مشابه با اهداف کیفی تدوین شده برای فرآیندها باشد که در اینصورت گزارش یکسانی برای هر دو موضوع تهیه می‌گردد . تحلیل داده‌های معاونت‌ و مدیریت ها براساس داده‌های حاصل از پایش فرآیندها یا پایش محصول ، نتایج سنجش رضایت مشتری ونتایج ممیزی‌ها صورت می‌گیرد . انجام تحلیل داده‌ها درهرمعاونت براساس نوع فرآیند و نوع محصول دردوره‌های زمانی متفاوت نظیر 1 ماهه ، 3 ماهه ، 6ماهه یا سالیانه صورت می‌پذیرد .
8ـ 5 ـ بهبود
8ـ5ـ1ـ بهبود مستمر
اثربخشی‌ سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین با استفاده‌ از خط مشی‌ کیفیت‌، اهداف‌ کیفیت‌، نتایج‌ ممیزی‌تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها، اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ و بازنگری‌ مدیریت‌، بررسی‌ می‌شود
ارتقاء کمی و کیفی خدمات و محصولات سازمان یکی از اهداف مهم سیستم کیفیت است و این در حالی است که بهبود اجزاء و عناصر سیستم مدیریت کیفیت نیز خود در کانون توجه مدیران، معاونین، نماینده مدیریت و رئیس سازمان قرار دارد. در این میان نقش اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه برای اصلاح مسیر تعالی و بهبود بسیار پر رنگ است .
8ـ5ـ2و3 اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه
در مراحل‌ مختلف‌ فعالیتهای‌ ارائه خدمات گاهی‌ اتخاذ اقدامات‌ اصلاحی و پیشگیرانه‌ برای‌ اطمینان‌ از انطباق‌ فرآیندها‌ و دستورالعملها‌ ضروری‌ است‌.اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه در سازمان، بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ اشکالات‌ و گزارش‌ آنها را شامل‌ میشود. اقدامات‌ اصلاحی و پیشگیرانه ‌ این سازمان در ارتباط با عناصر سه‌گانه‌ محصول‌، فرآیند و مستندات‌ در قالب‌ روش‌ اجرایی‌ اقدامات‌اصلاحی‌ و پیشگیرانه تعریف‌ و مدون‌ شده‌ است‌یادآوری‌ 1 : در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان قزوین هر تغییر در روشهای‌ اجرایی‌ مدون‌ ناشی‌ از اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ اعمال‌ وثبت‌ می‌گردد  یادآوری‌ 2 : سوابق‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ و پیشگیرانه‌ بعنوان‌ یکی‌ از ورودی‌های‌ سیستم‌ بازنگری‌ مدیریت‌ مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد.

 

 

 چهارشنبه 24 خرداد 1391
15:18:33 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT