نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


بسمه تعالی
« شرح وظایف مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری »
 
مدیر فنی شخصی است که با تایید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در دفتر/ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری به کار گمارده می شود که ضمن تسلط به یکی از زبان های خارجی ، ترجیحأ انگلیسی ، آگاهی کامل از کلیه قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری و رعایت آن نسبت به برنامه ریزی گشت های داخلی ، ورودی و خروجی ، قیمت گذاری ، سازماندهی و هماهنگی ، راهبر ی و نظارت بر اجرای گشت ها و در راستای اهداف
دفتر/ شرکت بشرح ذیل فعالیت نمایند:
اهداف دفتر / شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری
1- شناخت نیازهای مشتری
2- ارائه راه حل مناسب برای رفع این نیازها
3- کسب رضایت منطقی مشتری و حفظ آن
4- فروش ، کسب درآمد و افزایش سود متعارف
5- نظارت بر حسن اجرای ارایه خدمات
وظایف مدیران فنی
1- برنامه ریزی
2- سازماندهی
3- راهبری
4- کنترل و نظارت
برنامه ریزی:
برنامه ریزی به معنای تفکر پیشاپیش و پیش بینی راه حل های احتمالی آینده است . فرآیند برنامه ریزی می بایست در جهت اهداف کلی دفتر و در قالب چهارچوب و قوانین سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری باشد و شامل موارد زیر است:
 • شناسایی و تعیین بازارهای هدف جهت جذب گردشگر خارجی ، شناسایی و تعیین مقاصد گردشگری مناسب و گشت های تخصصی
 • نحوه ارایه تبلیغات و بازاریابی و جلب مشتری
 • پیش بینی فروش و تعیین بودجه دقیق تور
 • تهیه بسته سفر و قیمت گذاری نهایی
سازماندهی:
سازماندهی به معنای فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز ، ایجاد روابط کاری ، مسئولیت ها و اختیارات به نحو مطلوب و موثر برای رسیدن به اهداف و با هماهنگی مدیر دفتر:
 • مدیریت کلیه ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی
 • آگاهی از کیفیت واحد های اقامتی و وسایل حمل ونقل
 • آگاهی از چگونگی اخذ ویزای کشورها از طریق منطقی و کانالهای قانونی
 • آگاهی از نحوه صدور بلیط و قوانین مربوط
 • مدیریت ارتباط مناسب و سالم کاری با مراجعین
از آنجائی که گزینش و بکارگیری افراد توانا ، ساعی ، دارای دانش و معلومات لازم در ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و موفقیت آمیز بودن عملیات فروش به انتخاب و گزینش صحیح کارمندان فروش بستگی دارد لذا مدیران فنی میبایست با هماهنگی و نظارت مدیر نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند.
 • گزینش و استخدام افراد مورد نیاز برای تکمیل نیروی انسانی قسمت فروش
 • فراهم نمودن امکانات لازم جهت آموزش کافی نیروی انسانی تحت سرپرستی
 • گماردن راهنمایان دارای کارت و با تجربه جهت همراهی تورها
راهبری :
به معنای اداره ، مدیریت ، راهنمایی و هدایت نیروهای تحت سرپرستی است با هماهنگی مدیر
 • ایجاد ارتباط رسمی از طریق مکاتبات با کارگزاران داخلی و خارجی
 • ایجاد ارتباط رسمی از طریق مکاتبات با مدیران واحدهای اقامتی و وسایل حمل ونقل
 • ارتباط با مدیران فنی سایر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری جهت توسعه کار
 • تشکیل جلسات با پرسنل تحت سرپرستی و توجیه آنان درخصوص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و راهنمایی کارکنان
 • توجیه پرسنل در ارائه اطلاعات صحیح و حقایق موجود به مسافر با صداقت کامل
 • آگاه نمودن کارکنان در توجیه مسافران از مقررات گمرک کشورها ، محدودیت های ارزی ، واکسیناسیون و قوانین بهداشتی کشورها و سایر موارد
کنترل و نظارت :
به معنای اطمینان از اجرای سیاست ها و برنامه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، ارزیابی عملکرد نیروهای تحت سرپرستی و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج مورد انتظار و بررسی علل مغایرت آنها:
 • کنترل گزارش فروش روزانه تورها
 • تهیه گزارش فروش تورها در پایان هرماه با هماهنگی واحد مالی
 • کنترل و بررسی کیفیت اجرایی تورها از طریق تهیه و در اختیار قرار دادن فرم های نظرخواهی به مسافران که در پایان هر گشت جمع آوری و رسیدگی می شود.
 • تهیه آمار گشت های برگزارشده ، تنظیم و ارایه گزارش عملکرد به صورت ماهانه در فر م های مخصوص و ارسال به سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به انضمام مدارک و مستندات مربوطه
 • نظارت بر ثبت نام و نحوه اجرای گشت ها
 • رسیدگی به شکایات واصله از نحوه ارایه خدمات به مسافرین با نظارت مدیر
 • انجام امور ارجاعی از طرف مدیر در رابطه با خدمات گردشگری.
وظایف و تعهدات مدیران فنی با استناد به دستورالعمل تاسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 • مدیر فنی به طور همزمان نمیتواند مدیر فنی بیش از یک دفتر بوده و موظف به حضور تمام وقت در دفتر می باشد.
 • حضور دارنده پروانه یا مدیر فنی در دفتر الزامی است و در غیاب دارنده پروانه ، مدیر فنی در اشخاص حقیقی و رئیس هیئت مدیره به همراه مدیر فنی در اشخاص حقوقی عهده دار مسئولیت بوده و موظف به پاسخگویی به مراجع ذیربط خواهند بود.
 • مدیر فنی موظف است حسب درخواست کمیته فنی جهت ادای توضیحات در محل تشکیل آن حضور بهم رساند.
 • در صورت احراز تخلف مدیر فنی در کمیته فنی ، پروانه فعالیت آن به مدت سه ماه تعلیق و در صورت تکرار لغو و غیر قابل احیاء میباشد.
 
 

دوشنبه 8 خرداد 1391
18:38:01 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT