نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
معاونت گردشگری
 
دفتر/ شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی ......................................                                                     گزارش فعالیت.................... ماه                سال..................
ردیف
نوع گشت
(داخلی- ورودی- خروجی)
تابعیت گردشگران
تعداد نفرات گشت
نقاط مورد بازدید
نام محل اقامت
تاریخ اجرای گشت
مرد
زن
کودک
جمع
کشور
شهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر و امضا مدیر عامل شرکت .......................................

دوشنبه 8 خرداد 1391
18:31:27 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT