نظر سنجی
نظر شما در رابطه با سایت سازمان میراث فرهنگی استان قزوین چیست؟
عالی
خوب
متوسط


هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یاپروانه صادره
2-د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز یاپروانه صادره:
1- پروانه تولید
عنوان مراحل
مبلغ دریافتی
کد بانک عامل
شماره حساب
دریافت پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی توسط متقاضی، تکمیل و ارائه آن به واحد مربوطه
 
 
 
-
-
-
بررسی، بازدید و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان تخصصی مربوطه
30000 ریال
تجارت مرکزی
2144202964 
شرکت تعاونی گردونه مهر پرند
صدور مجوز پس از تایید کارشناس مربوطه
-
-
-
صدور پروانه تولید توسط معاونت صنایع دستی استان
30000 ریال
تجارت مرکزی
2144202964 
شرکت تعاونی گردونه مهر پرند
2- جواز تاسیس
بررسی، کارشناسی، ارزیابی و انتخاب فعالیت مورد نظر و محل اجرا
30000 ریال
تجارت مرکزی
2144202964 
شرکت تعاونی گردونه مهر پرند
دریافت پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی توسط متقاضی، تکمیل و ارائه آن به واحد تخصصی معاونت استان
-
-
-
تکمیل فرم تعهدات دریافت کننده جواز تاسیس و ارائه آن به واحد تخصصی مربوطه
-
-
-
صدور جواز تاسیس توسط معاونت
30000 ریال
تجارت مرکزی
2144202964 
شرکت تعاونی گردونه مهر پرند
3- کارت شناسایی
دریافت پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان و تکمیل و ارائه آن به واحد تخصصی معاونت توسط متقاضی
-
-
-
بررسی، مطالعه و ارزیابی فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان مربوطه
50000 ریال
تجارت مرکزی
2144202964 
شرکت تعاونی گردونه مهر پرند
صدور مجوز کارت شناسایی پس از تایید کارشناس مربوطه
15000 ریال
تجارت مرکزی
2144202964 
شرکت تعاونی گردونه مهر پرند

سه شنبه 19 مهر 1390
10:23:02 
Copyright © 2017 qchto.ir - All rights reserved
E-mail : info@qchto.ir - Power by Ghasedak ICT